-->

1. Postanowienia Ogólne

 1. Impreza masowa „Games Clash Masters” odbędzie się dnia 21 – 22.09.2019r. na Hala Sportowo – Widowiskowa „Gdynia Arena”, ul. Kazimierza Górskiego 8, 81 – 302 Gdynia
 2. Organizatorem imprezy masowej jest Murator Expo Sp. z o.o., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa

2. Prawa i obowiązki uczestników imprezy

 1. Uczestnicy imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu  w dniach 21-22.09.2019r. –
  21.09.2019r. w godzinach 12.00 – 21.00r.
  22.09.2019r. w godzinach 12.00 – 19.00r.
 2. Uczestnicy mogą przebywać na terenie imprezy masowej od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej.
 3. Osoby poniżej 14 roku życia mogą przebywać na imprezie jedynie pod opieką rodziców bądź opiekunów.
 4. Nie będą wpuszczane na imprezę masową lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości oraz wieku.
 5. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
 6. Na teren imprezy nie będą wpuszczone osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 7. Na teren imprezy nie będą wpuszczone osoby pomalowane na twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
 8. Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin obiektu i regulaminu imprezy masowej.
 9. Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp.., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.

3. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 2. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.
 3. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.
 4. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
 5. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie religijne, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 6. Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
 7. Osoby, o których mowa w pkt. 17, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
 8. Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 9. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

4. Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ, a w razie konieczności i zastosować się do nich.
 2. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.
 4. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej.
 5. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania.
 6. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 7. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratownicy i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.
muratorexpo
gdynia
pxbuk
eska
superexpress